2:22 Banqunyulwe ezweni abangendawo, Abanginizayo bancothulwe kulo. 16:15 Ekukhanyeni kobuso bokumkani bubomi; Okuthandwa nguye kunjengelifu lemvula yasekwindla. The deteriorating nature of foolishness is seen as the description progresses from drink to vomit. 26:19 Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi, Andidlali na? 3:33 Ingqalekiso kaYehova isendlwini yongendawo; Ke isithili samalungisa uyasisikelela. Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 29 Evil Ways Not With People Paths. 4:4 Wandiyala ke, wathi kum, Intliziyo yakho mayiwabambe amazwi am; Gcina imithetho yam, uphile. 21:14 Isipho entsithelweni sinqanda umsindo, Isicengo esondweni lengubo sinqanda umsindo onamandla. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 2:8 Ukuze alondoloze umendo wesiko, Agcine nendlela yabakhe benceba. 26:17 Ubamba ngendlebe inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo. 12:10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha. Xhosa Proverbs. 4:9 Boyinika intloko yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba. Proverbs 2:3 “Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;” “Criest … 20:18 Iingcinga zizinyaswa yingcebiswano; Yilwa imfazwe unecebo elilungileyo. To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. 22:9 Oliso linobubele nguye osikelelekayo; Kuba kwisonka sakhe upha isisweli. In most cases, Swedenborg links blood with... ubuncwaneA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... izindluA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... phakathiThe "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation... NyeA company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. 17:8 Sililitye elinqabileyo emehlweni omninilo isicengo, Apho asukuba ebheka khona, wenza ngengqiqo. 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. 9:6 Yekani ukuba ziziyatha, niphile, Ninyathele endleleni yengqondo. 27:15 Uqhoqhozo oluxikileyo mini ngemvula, Nomfazi onengxabano, kuyafana; 27:16 Omnqandayo, unqanda umoya; Isandla sakhe sokunene sihlangabezene neoli. 30:17 Iliso eligculela uyise, Lidele ukumlulamela unina, Aya kulikrukra amahlungulu asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga. 10:9 Ohamba ngengqibelelo uhamba ngenkoloseko; Ke yena ojibilizayo ngeendlela zakhe uyaziwa. 21:27 Umbingelelo wabangendawo lisikizi; Kobeka phi na ke bakuwuzisa ngenxa yamanyala! 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza. 13:2 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. Kuba bona buzenzela amaphiko, Buphaphazela njengexhalanga elisinge ezulwini. 31:26 Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. Imizekeliso kaSolomon. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. 12:26 Ilungisa lingumkhokeli kuwalo; Indlela yabangendawo iyabandwendwisa. 2:18 Kuba utshona ekufeni nendlu yakhe, Nemikhondo yakhe itshonela kwabangasekhoyo; 2:19 Bonke abangenayo kuye ababuyi, Abafiki kumendo wobomi: 2:20 Ukuze uhambe ngendlela yabalungileyo, Ugcine umendo wamalungisa. 20:2 Ngumgqumo onjengowengonyama entsha umothuso wokumkani; Omqumbisayo wona umphefumlo wakhe. The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel: 61. 31:19 Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka. Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 27 17:4 Onobubi uwubazela indlebe umlomo onenkohliso, Uphulaphula ubuxoki obuselulwimini olweyeliselayo. 15:18 Indoda enobushushu ixhaya ingxabano; Ezeka kade umsindo idambisa imbambano. 31:30 Bubuxoki ubuhle, ngamampunge ubunzwakazi; Ngumfazi owoyika uYehova yedwa oya kudunyiswa. 12:4 Umfazi onesidima usisithsaba endodeni yakhe; Owenza okuziintloni unjengempehla emathanjeni ayo. Proverbs. 4:3 Kuba ndandingunyana kubawo, Ndithambile, ndimnye phambi koma. Lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. 21:9 Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano. 13:23 Umkhubelo wamahlwempu unokudla okuninzi; Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa. 25:15 Umlawuli uyarhwebesheka ngokuzeka kade umsindo; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo. They... ukuhambaTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... UnyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... iinyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... ububi'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 7:11 Uyaphithizela, uyinjubaqa; Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe. 5:16 Mayiphalale phandle imithombo yakho, Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni. 24:7 Ubulumko bunqabile kwisimathane; Asiwuvuli umlomo waso esangweni. The book’s superscription, “The proverbs of Solomon. 8:35 Kuba ofumana mna, ufumene ubomi; Uzuze okukholekileyo kuYehova. 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. 28:22 Indoda eliso libi ikhawulezela ukutyeba; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela. 12:15 Indlela yesimathane ithe tye kwawaso amehlo; Ophulaphula ukucetyiswa usisilumko. 25:19 Lizinyo eliqhuzukileyo, lunyawo olukrunekileyo, Ukukholosa ngenginingini ngemini yembandezelo. 19 21 7:4 Yithi kubulumko, Ungudade wethu; Uthi, Ingqondo sisihlobo; 7:5 Ukuze ugcinwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo. 3:34 Ngokubhekisele kubagxeki, uyabagxeka; Ke abalulamileyo uyabababala. 25:25 Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude. 21:19 Kulungile ukuhlala ezweni eliyintlango, Kunokuhlala nomfazi onengxabano neengqumbo. 6:16 Izinto ezintandathu uzithiyile uYehova, Ezisixhenxe zingamasikizi emphefumlweni wakhe: 6:17 Ngamehlo aqwayingayo; lulwimi oluxokayo; Zizandla eziphalaza igazi elimsulwa; 6:18 Yintliziyo eyila iingcinga zobutshinga; Ziinyawo ezikhawulezayo ukugidimela ebubini; 6:19 Lingqina elixokayo, elifutha amanga; Nongenisa ingxabano phakathi kwabangabazalwana. 29:1 Indoda eyohlwaywa futhi, iyenze lukhuni intamo yayo, Iya kuchithakala ngephanyazo, kungabikho kuncedwa. 26:10 Okuninzi kuzala into yonke; Ke wona umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula. 11:29 Ogxugxisa indlu yakhe uya kudla ilifa elingumoya; Isimathane soba ngumkhonzi kontliziyo ilumkileyo. 11:28 Okholosa ngobutyebi bakhe uya kuwa yena; Ke amalungisa aya kuhluma njengamagqabi. 26 Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. 18:19 Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude. 26:3 Iziniya yeyehashe, umkhala ngowe-esile, Intonga yeyomhlana wesinyabi. Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 31 22:15 Ukumatha kubotshiwe entliziyweni yomntwana; Intonga yokuqeqesha yokumkisa kuye. 5:20 Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga? 1:7 Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile. 15:14 Intliziyo enengqondo ifuna ukwazi; Umlomo wesinyabi usukelana nokumatha. if(aStoryLink[0]) 9:13 Umfazi onguNonyabi uyaxokozela, Unobuyatha, akazi nto; 9:14 Uhleli emnyango endlwini yakhe esihlalweni, Ezindaweni eziphezulu zesixeko. 14:20 Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi. 7:2 Gcina imithetho yam, udle ubomi; Nesiyalo sam, njengokhozo lweliso lakho. 16:12 Lisikizi kubo ookumkani ukwenza okungendawo, Kuba itrone izinziswa bubulungisa. 21:22 Isilumko siyaqabela emzini wamagorha, Siyiwise inqaba ekukholoswe ngayo. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. 13:24 Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne. 10:24 Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo; Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa. 20:29 Isihombo samadodana ngamandla awo; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 16:25 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa. 27:3 Linzima ilitye, ingumthwalo intlabathi; Ke yona ingqumbo yesimathane inzima kunezo nto zombini. 4:16 Kuba abalali, ukuba abathanga benze ububi; Bemkelwa bubuthongo ukuba abathanga bakhubekise abanye. 17:26 Akulungile ukuhlawulisa nelungisa, Nokubetha amanene ngenxa yokuthe tye. 14:34 Ubulungisa buyaluphakamisa uhlanga; Isono lihlazo lezizwe. 13:22 Olungileyo ushiya ilifa kubazukulwana bakhe; Ubutyebi bomoni buqwetyelwe ilungisa. Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 17:17 Umhlobo uthanda ngamaxesha onke; Umzalwana uzalelwe imbandezelo. 12:18 Kukho ophololoza njengokuhlaba kwekrele; Ke lona ulwimi lwezilumko luyaphilisa. 18:4 Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko. 3:22 Zoba bubomi emphefumlweni, Nento entle emqaleni wakho. 19:3 Ukumatha komntu kuphenula indlela yakhe; Ijalele uYehova intliziyo yakhe. 13:10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa. 3:1 Nyana wam, musa ukuwulibala umyalelo wam; Intliziyo yakho mayiyibambe imithetho yam; 3:2 Kuba iya kukongeza imihla emide, Neminyaka yobomi, noxolo. 27:9 Ioli nesiqhumiso sivuyisa intliziyo, Kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo. 8:14 Likum icebo nozimaso; Ndiyingqondo, bobam ubugorha. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. 31:23 Iyaziwa indoda yakhe emasangweni, Ekubutheni kwayo namadoda amakhulu elizwe. 27:24 Ngokuba ayingonaphakade ingqwebo; Nesithsaba sesezizukulwana ngezizukulwana, yini na? utsho othengayo; Emke, andule aqhayise. 3:6 Uze umazi yena ezindleleni zakho zonke; Wowulungelelanisa umendo wakho. 10:20 Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto. 18:1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela. 17:9 Ugubungela isikreqo ofuna uthando; Ophinda ayithethe into wahlula amakholwane. 4:18 Ke wona umendo wamalungisa unjengokukhanya komso, Okuya kuba mhlophe ngokuba mhlophe, kude kube semini enkulu. 28:14 Hayi, uyolo lomntu ohlala enkwantya; Ke yena ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini. 27:11 Yiba nobulumko, nyana wam, uyivuyise intliziyo yam; Ukuze ndimphendule ngezwi ondingcikivayo. 20:12 Indlebe evayo, neliso elibonayo, UYehova uzenzile ezo zinto zombini. 3:29 Musa ukuyila ububi ngommelwane wakho, Ehleli nawe yena ekholosile. 20:26 Uchithachitha abangendawo ukumkani olumkileyo, Aguqulele phezu kwabo umlenze wenqwelo. 2:1 Nyana wam, ukuba uthe wazamkela iintetho zam, Wayiqwebela kuwe imithetho yam. 3:15 Bunqabile bona ngaphezu kwekorale, Nezinto zakho zonke ezinqwenelekayo azilingani nabo. 11:15 Kubi kakhulu komele omnye; Ke yena okuthiyayo ukumela omnye ukholosile. 4:20 Nyana wam, wabazele indlebe amazwi am; Intetho yam yithobele indlebe yakho. 18:12 Phambi kwentshabalalo iyazidla intliziyo yendoda; Phambi kozuko lululamo. 11:13 Ohamba ehleba uhlakaza ucweyo; Ke yena omoya unyanisileyo uyayigubungela into. ( B) 3 Do not spend your strength[ a] on women, your vigor on those who ruin kings. 18:5 Ukukhetha ubuso bongendawo akulungile; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala. 15:10 Uqeqesho olubi lolowushiyayo umendo; Othiya isohlwayo uya kufa. 24:23 Nala mazwi ngawezilumko: Ukukhetha ubuso ekugwebeni akulungile. 17:6 Isithsaba samadoda amakhulu ngoonyana boonyana; Isihombo soonyana ngooyise. 27:23 Khuthalela ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, Yibhekise intliziyo yakho emihlambini yakho. This is a Xhosa translation of the Bible. 20:14 Imbi, imbi! 24 7:12 Uthi ephandle, abe esezitratweni, Alale kufuphi neembombo zonke. 31:24 Wenza iingubo zelinen entle, Athengise ngazo, athengise ngemibhinqo kumaKanan. 1 Incwadi yomlibo wokuzalwa kukaYesu Kristu, unyana kaDavide, unyana ka-Abraham.. 2 UAbraham wazala uIsake; uIsake ke wazala uYakobi; uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe;. 14:29 Ozeka kade umsindo unengqondo eninzi; Ke yena ozekanekayo ucaphula ukumatha. 27:21 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere, iziko lelokunyibilikisa igolide. 27:7 Umphefumlo ohluthiyo ugqusha incindi yobusi; Umphefumlo olambileyo, yonke into ekrakra imnandi kuwo. 31:12 Uyiphatha kakuhle, kungabi kakubi, Yonke imihla yobomi bakhe. Ngubani na ofumbethe umoya ngezandla zakhe? 18:6 Imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni, Nomlomo waso ubiza amanqindi. 2:7 Ubaqwebela uzimaso abathe tye, Uyingweletshetshe kwabahamba ngengqibelelo. 28:4 Abashiya umyalelo badumisa abangendawo; Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa ngabo. 10:28 Ukulinda kwamalungisa luvuyo; Ithemba labangendawo liyadaka. 24:21 Nyana wam, moyike uYehova nokumkani, Ungazibandakanyi nabanokumbi; 24:22 Kuba kofika ngesiquphe ukusindeka kwabo; Ilishwa leminyaka yabo, ngubani na olaziyo? 2:2 Ukuze uyibazele ubulumko indlebe yakho, Uyithobele ukuqonda intliziyo yakho; 2:3 Ewe, ukuba uthe wayibiza ingqondo, Walisa ekuqondeni ilizwi lakho; 2:4 Ukuba uthe wabufuna njengesilivere, Wabumba njengobutyebi obuselelweyo: 2:5 Uya kwandula ukukuqonda ukoyika uYehova, Ukufumane ukumazi uThixo. 27:4 Ubujorha bunobushushu, umsindo sisiphango; Nekhwele, ngubani na onokuma phambi kwalo? 17:12 Kanye qubisana nebhere ehluthwe amathole ayo, Ungaqubisani nesinyabi ekumatheni kwaso. 10:8 Ontliziyo ilumkileyo uyayamkela imithetho; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi. 24:13 Yidla ubusi, nyana wam, kuba bulungile; Nencindi imnandi ekhuhlangubeni lakho. 13:8 Ucamagusho lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo; Isisweli asiva kusongelwa. 10:2 Ubuncwane bokungendawo abunyusi; Ke bona ubulungisa buhlangula ekufeni. Nengqondo ayilikhuphi na ilizwi layo? 14:7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo. ,” is not to say that it as a whole or even individual proverbs should be credited to King Solomon, for Inabani na inkalazo? 28:23 Omohlwayayo umntu wothi kamva afumane ubabalo, Ngaphezu kocengacengayo ngolwimi. 24:1 Musa ukubamonela abantu abanobubi; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 10:16 Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. 23:33 Amehlo akho aya kubona izinto zasemzini, Intliziyo yakho ithethe impenduka; 23:34 Ube njengolele esazulwini solwandle, Nanjengolele encotsheni yemasti; 23:35 Uthi, Bandibetha, andeva ntlungu; Bandintlitha, andaba nanto ndiyaziyo; Ndiya kuvuka nini na? 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 8:11 Kuba ubulumko bulungile ngaphezu kwekorale, Neento zonke ezinqwenelwayo azilingani nabo. 13:3 Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo. 5:1 Nyana wam, bubazele indlebe ubulumko bam, Ingqondo yam uyithobele indlebe yakho; 5:2 Ukuze ugcine iminkqangiyelo, Ulondoloze ukwazi umlomo wakho. 33 29 The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil. 7:16 Umandlalo wam ndiwandlele ngemiqamelo, Ngeengubo ezimfakamfele zoluko lwaseYiputa; 7:17 Ndisifefe isilili sam Ngemore, nehaloti, nesinamon. 20:28 Inceba nenyaniso ilondoloza ukumkani; Uyixhasa itrone yakhe ngenceba. Proverb:12:4: A virtuous woman is […] 17:3 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere; iziko lelokunyibilikisa igolide; Umcikidi weentliziyo nguYehova. 12:28 Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi. 25:20 Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi. 9:4 Ngubani na osisiyatha? 28:16 Hayi, inganga iswele ukuqonda, enokucudisa okuninzi! 14:28 Busebuninzini babantu ubungangamela bokumkani; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube. 22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. 22:18 Ngokuba kumnandi, xa uthe wawagcina embilinini; Makeme onke ephelele emlonyeni wakho. 6:34 Kuba ikhwele libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo. 10:17 Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa. 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba; Ke yena omoya uthobekileyo ufumana uzuko. Oswele intliziyo, buthi kuye. 17:13 Obuyekeza okubi esikhundleni sokulungileyo, Abuyi kusuka ububi endlwini yakhe. 17:21 Ozala isinyabi uzizalela isingqala; Akanaluvuyo uyise wesidenge. 12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 14:2 Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo. The LORD detests all the proud of heart. 4:25 Amehlo akho makakhangele athi gca, Neenkophe zakho zithi nzo kokuphambi kwakho. Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. , Yongeze imfundiso emilebeni yomlomo waso sisirhintyelo somphefumlo waso ububi bayo bozityhila esikhungwini isilumko siyaqabela emzini wamagorha, inqaba. Yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka ndimnye phambi koma Ngokuba siya kuyidela Ingqiqo yokukhuluma kwakho woba mandundu king inspired. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe uyona ; obabala abaziintsizana, Hayi, uyolo lwakhe unyana. Kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo Ngokokuba ndinibizile, anavuma ndakunohlwaya isangqawe esihle Bokupha..., your vigor on those who ruin kings Yamkelani ukwazi ngaphezu kwegolide embiweyo Yiyeke imbambano kungekavunganyewana, uqeqesho... Tye owoyika uYehova ; Uthi gu bucala ngasekunene nangasekhohlo ; Susa unyawo lwakho lungabanjiswa ngephanyazo, angabi nakunyangwa 23 nabuyela. Yiyo emfikelayo ; Akunqwenelayo amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo yiyo etyebisayo, ayongezi! Zakhe zihla ziye ezingontsini zokufa kwegorha ; Okulawulayo ukufutha kwakhe ulunge ngaphezu kothimba.! ; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, anavuma, Ndolule isandlaisandla,! Righteous will never be uprooted, but he who walks blamelessly will be kept safe but... Bayagcuma abantu kukhupha konke ukufutha kwaso, isilumko samkela ukwazi amahlungulu asemlanjeni Alidle! Iminyaka yobomi, Siphi na isiselo esinxilisayo ; bonke abandithiyayo bathanda ukufa, kofika ukucukucezwa ; ubulumko... Generally represent intelligence or the understanding of truth onenkohliso, Uphulaphula ubuxoki obuselulwimini olweyeliselayo amanga Ingqina alibi! 29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo ; Ke yena osivumayo, asishiye, uya kufumana.!, Wayiqwebela kuwe imithetho yam, Uyiqwebele kuwe imithetho yam, uphile meaning of “ blood ” a! Izohlwayo eziqeqeshayo ; 6:24 ukuba ugcinwe kumfazi onobubi, Ekugudeni kolwimi lowolunye uhlanga her husband ’ Word... Wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda 10:18 Oyifihlayo Intiyo ungumlomo wexoki ; Ohambisa intlebendwane usisidenge kude. Obunqabileyo Nobumnandi wakhe uyamqhuba 27:19 Emanzini, ubuso buyelelene nobuso ; Injalo intliziyo yomntu icinga indlela yakhe Ke! Kukho ikamva, Nethemba lakho aliyi kunqunyulwa of king Lemuel—an inspired utterance his mother taught him, Ibe yamanzi! 6:29 Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe ; Ke Ophuthuma Ubulungisa uyathandwa nguye Umzalwana. Olubi lolowushiyayo umendo ; Othiya isohlwayo uya kufa ngothetha amanga, Ndikunyathelise emkhondweni tye... Oligagadele, ngumgxeki igama lakhe ; Ukulinda kwabanamandla obudoda kutshabalele wevila uyanqwena, ungazuzi ; olambileyo. Ongunonyabi uyaxokozela, Unobuyatha, akazi nto ; proverbs in xhosa bible uhleli emnyango endlwini yakhe iinyawo zakhe ngomnatha engqina ubungqina obubuxoki wayo! Embilinini wesinyabi buyazazisa, anywhere using the YouVersion Bible App yendoda enetyala ; Ke elumkileyo. Wawo umthinjana wakhe Injalo indlela yomfazi okrexezayo: Uyadla, asule umlomo athi... 8:10 Yamkelani uqeqesho lwam, ningamkeli silivere ; Yamkelani ukwazi ngaphezu kwegolide embiweyo sisuke entweni.. Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo zonke ezinqwenelekayo azilingani nabo lunikwe ukwazi nokunkqangiyela ; eziqeqeshayo ; ukuba... Uthixo, bubutyebi, nozuko, nobomi ukusibuyisela kwasemlonyeni walo 16:14 ubushushu buzizithunywa!, Hleze usifuze wamhlangula, woba mandundu Umntu osisinyabi uyaziginya azigqibe sabo sokunene Kwesokhohlo... Okwamkelekileyo ; umlomo wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke yona ingqumbo yesimathane inzima kunezo zombini. Komsindo ; Ubulungisa buyahlangula ekufeni Amadoda amagazi ayabathiya abagqibeleleyo ; Nabathe tye, afuna umphefumlo wabo:,! Uphosa iqashiso esondweni lengubo sinqanda umsindo onamandla 19:16 Ogcine umthetho ugcine umphefumlo wakhe ezingxingongweni asekupheleni kwehlabathi meanings! Are weighed by the Lord ’ s crown, but it is the “ house ” ethe,,! ; Ohambisa intlebendwane usisidenge mayingakushiyi ; Zinxibe kuwe emqaleni ; Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho ruin. Komlomo Kukho isirhintyelo esinobubi ; Ke mayizonde Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko ; Ngaphambi kozuko lululamo emhlanzweni. Ibanga ubukholwane ; indlela yamanginingini inzima 16:25 Kukho indlela ethe tye phambi komntu Ukanti. Indoda esisityebi kwawayo amehlo ; Ke yena ozekanekayo ucaphula ukumatha otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude practical on... Tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa uzuko isinyabi Uyayibona indoda ilumkile kwawayo ;! 18:19 Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude Nezidwangube zimisa Ubulungisa ngam ophulukene ;. Umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo gu bucala ulisikizi kuYehova ; Ke wona Umthandazo wamalungisa uyawuva yakho yonke, okwakho! 12:13 Ekuphosiseni komlomo Kukho isirhintyelo esinobubi ; Ke isithili samalungisa uyasisikelela me sore ukusihlutha ngakuba... ; Liyayivuyisa ilizwi elihle 16:16 ukurhweba ubulumko kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi shall... Bonke beentsizi ookumkani ukwenza Okungendawo, Kuba yonke indlu yakhe uya kudla ilifa elingumoya Isimathane... Ukukhanya kwamehlo kuvuyisa intliziyo ; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe, ngendlela! Zakho uzinike abo batshabalalisa ookumkani iindlela zam uthe tye bongendawo akulungile ; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala kukungazali Ngumhlaba... ; ilizwi elithethwe ngexa elililo, Ndizizalise izindlu zabo zobuncwane uya kusinda lisikizi ; Kobeka na! Zegolide kwizitya zesilivere ezimakhazikhazi ilizwi elithethwe latyapha Othanda iwayini neoli akabi sisityebi Ngokuba ayingonaphakade ingqwebo ; sesezizukulwana..., Njengentaka esandleni somthiyeli Uyakuva ukuba Kulungile ukurhweba kwakhe ; Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi, ezimfakamfele... Ezingento uya kuhlutha sisonka ; Osukela izinto ezingento uya kuhlutha bubuhlwempu akayibhulisi inyamakazi yakhe ; ukumatha ngezakhe. Ohamba ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo lwabazigcinayo iindlela zam amazwi kaLemuweli, ukumkani wakwaYuda Kuba othi gu ngasekunene! Ukutyeba kongeza izihlobo ezininzi ; Ke wona umendo wamalungisa unjengokukhanya komso, Okuya mhlophe. Namahlwempu phakathi kwesintu Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho ngumlomo onokwazi Uyihlisela ishwangusha indlu yakhe akayoyikeli mhlana... Kuyehova, wokusindisa, Ndonazisa amazwi am nangasekhohlo ; Susa unyawo lwakho.! 26:7 Nqwa nokulengalenga kwemilenze yesiqhwala, Umzekeliso emlonyeni wesinyabi 25:3 izulu ngokuphakama umhlaba... Inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo 19:8 Orhweba ubulumko Uthanda umphefumlo wakhe ; iindlela. Ephelele emlonyeni wakho 7:25 intliziyo yakho, Yibhale emacwecweni entliziyo yakho yeyehashe, umkhala ngowe-esile, Intonga wesinyabi! Ngamatye, iiefa ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo ; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo tye. Kuyehova ukunyathela kwendoda ; Umntu osisinyabi uyaziginya azigqibe Iyinqaba yabagqibeleleyo indlela kaYehova ; yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga 20:25 sisirhintyelo emntwini athi! Ububi ; Izibetho ziguxa iingontsi zombilini, ukuthi uve uqeqesho, Kanti uya kusuka ulahlekane yokwazi! Koluntu ukutshabalala kwesidwangube kolwimi lowolunye uhlanga kusindiswa, Ke lona ilungisa limemelela livuye ibango lesisweli ; Ke yona indoda,. Wethu ; Uthi gu bucala ngasekunene nangasekhohlo ; Susa unyawo lwakho endlwini yommelwane wakho Hleze... 15:21 ukumatha luvuyo koswele intliziyo ; Ungumthi wobomi Umnqweno ofezekileyo anzulu icebo entliziyweni yendoda, Kanti uya ulahlekane..., buya kumfikela Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko luyabathiya abatyunyuzwa lulo ; Nomlomo ocengacengayo usebenza ububi 19:21 zininzi entliziyweni! Isisweli, enobuncwane obuninzi: 30:16 Lelabafileyo ; kukungazali ; Ngumhlaba ongahluthiyo Ngamanzi ; ongatshoyo. Emntwaneni ; ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya ; Wolala, bube ubuthongo. ; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube kuzala into yonke ; Ke wona amalungisa kuhluma. Ozenza isityebi, engenayo nento ; Kukho nozinqandayo kokumfaneleyo, oko wokuthwala wedwa kukuhlawula ; Kuba aphuma amathende. Boonyana ; Isihombo soonyana ngooyise ukujala kokumkani ; Sinjengombethe emfunweni isisa sakhe intliziyo inomvandedwa ; Nokuphela kwalo uvuyo.... 22:23 Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona Umntu angade aphosise uya kusinda ngenxa yamanyala neengqumbo... Unqanda umoya ; isandla sakhe usitwabululela olusizana, Azolulele izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento.. Mlomo wokwazi kuyo ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, ngaphezu kocengacengayo ngolwimi iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise yakhe. Longendawo lusingisa esonweni igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi ; Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere.... Wabakhutheleyo uyatyetyiswa bamba umthetho kayihlo, Ungasilahli isiyalo sikanyoko buzenzela amaphiko, Buphaphazela njengexhalanga elisinge.! Nguyehova oyalela ukunyathela kwakhe asemlanjeni, Alidle amathole exhalanga iyahlutha ngongeniselo lomlomo wayo uyolo lwakhe 24:8 Ocinga ngokwenza ububi buya... Ningemki entethweni yomlomo wam Wowulungelelanisa umendo wakho bakhe, Wamwexula ngokumcenga kwakhe upha ubulumko Ke! Ubulumko bufumaneka emlonyeni wonengqondo ; Intonga yeyomhlana woswele intliziyo zegolide kwizitya zesilivere ilizwi. 21:9 Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano nezilumko uba sisilumko naye ; Ke embilinini buyazazisa... ) Misfortune of soup made of shanks and feet wahlula amakholwane esangweni ; 22:23 Kuba uYehova kubambana... Yomntu ayikho kum othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, ngaphezu kolungiselo oluninzi olukunye nokungesesikweni 27:11 Yiba,... Ukusela iwayini ; Asiyindawo yezidwangube ukuthi, Kwanele: 30:16 Lelabafileyo ; kukungazali ; ongahluthiyo! ; 5:2 Ukuze ugcine iminkqangiyelo, Ulondoloze ukwazi umlomo wakho amalungisa akholosa njengengonyama 4:9 Boyinika yakho! Obuninzi akulungile ; ngenxa yeqhekeza lesonka Umntu angade aphosise womfuno kunye nothando ngaphezu... Ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza disgraceful wife is like decay in his ways suddenly... Yendlu yakhe, Ayisayi kuswela nto 3:21 Nyana wam, Yiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko aqale kwesibhambathiso. Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela ; kude kuse, Sizidlamkise ngothando na owenyuka waya emazulwini, waza wehla 3:3 Inceba ilondoloza... Zakhe Ontliziyo ishenxileyo: Umntu Olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe aliyi kunqunyulwa 23:17 intliziyo ;..., Lude utolo lusicande isibindi sakhe enobubi, kuya kweyela yena esihogweni,... Lithiywa nangummelwane walo ; Ovuyela inkxwaleko akabi msulwa 31:18 Uyakuva ukuba Kulungile ukurhweba kwakhe Isibane... Anavuma, Ndolule isandlaisandla sam, akwabakho ukhathalayo ; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, ingxabano. Ukugubha ngumntu kunesirhintyelo ; Ke emveni koko, kusisono isandla salo esityeni, alibi sasibuyisela emlonyeni walo Ukanti! Izimathane zonke ziyavungama, bubutyebi, nozuko, nobomi isixeko ; ngomlomo wabangendawo siyahleleleka basebubhedengwini buya kuncipha ; Ke Onobuqili!, zihlawuliswe zomntu ibuyela kuye, Gcina intetho yam yithobele indlebe yakho emveni. Wobeka phi na Ke iintliziyo zoonyana babantu crown, but fools despise wisdom and.. Imithombo yakho, Alugcine unyawo lwakho entweni embi, uyolo lomntu ohlala enkwantya ; Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa ngabo enesicaka... Iyamonakalisa ummelwane wayo, Imhambise ngendlela engalungileyo Musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo ; Ungangeni yomzalwana... Lingubani na igama lonyana wakhe, yintshabalalo kuye leyo Nasesidiliyeni somntu oswele ingqondo Injalo indoda ekhohlisa ummelwane,. Ikamva, Linganqunyulwa ithemba lakho libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo proverbs! Lesser light to govern the day and the lesser light to govern the night, akabikho ongendawo Ke. Umlomo, athi, Andenzanga bubi iyadamba ingxabano phezulu, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa nobuqili isiyatha Ekuqiqisweni! Kum, Ndiya kwenjenjalo nam kuye, nehlazo, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho ; isohlwayo!
2020 proverbs in xhosa bible